محصولات


پمپ اسکار کوچک

چاه بست

محلول پاش

زیر دری مدل پا

خاک انداز

نپتون دو قلو طرح ترکیه

نپتون تک قلو طرح تی تیزplus.google.com/aftabplast.com
facebook.com/aftabplast.com
33121216- 33121217- 33500299- 33500032
تهران - خیابان شهید مصطفی خمینی - پایین تر از پمپ بنزین شماره 439