محصولات


آب جمعکن دوکاره

آب جمعکن فلزی

آب جمعکن 3000

آب جمعکن 1200

آب جمعکن 1000

آب جمعکن 2000

آب جمعکن 2001plus.google.com/aftabplast.com
facebook.com/aftabplast.com
33121216- 33121217- 33500299- 33500032
تهران - خیابان شهید مصطفی خمینی - پایین تر از پمپ بنزین شماره 439