محصولات


برس یقه شور

برس بیضی

برس بیضی لبه دار

برس اطویی آفتاب

برس اطویی مهتاب

استخر شویplus.google.com/aftabplast.com
facebook.com/aftabplast.com
33121216- 33121217- 33500299- 33500032
تهران - خیابان شهید مصطفی خمینی - پایین تر از پمپ بنزین شماره 439