حذف همه

قیمت ابزار بنایی

سطل پلاستیکی
سطل پلاستیکی
30,000تومان
( ابزارهای بنایی )
( ابزارهای بنایی )
0تومان
کمچه طرح موسوی
کمچه طرح موسوی
16,000تومان
کمچه دم گرد
کمچه دم گرد
9,200تومان
کمچه 4 گوش
کمچه 4 گوش
9,200تومان
ملاقه بنایی بزرگ
ملاقه بنایی بزرگ
11,000تومان
ماله کویتی موسوی نمره 32
ماله کویتی موسوی نمره 32
58,600تومان
ماله کویتی موسوی نمره 30
ماله کویتی موسوی نمره 30
55,200تومان
ماله کویتی موسوی نمره 28
ماله کویتی موسوی نمره 28
53,000تومان
ماله پشت بسته کوچک
ماله پشت بسته کوچک
16,100تومان
ماله پشت بسته بزرگ
ماله پشت بسته بزرگ
17,300تومان
ماله بند کشی
ماله بند کشی
10,700تومان
ماله دم گرد ایزوگام
ماله دم گرد ایزوگام
17,650تومان
قرقره متوسط
قرقره متوسط
57,000تومان
قرقره بزرگ البرز
قرقره بزرگ البرز
79,500تومان
سطل فلزی یک تیکه بزرگ
سطل فلزی یک تیکه بزرگ
32,200تومان
سطل فلزی دو تیکه بزرگ 27
سطل فلزی دو تیکه بزرگ 27
36,800تومان
چکش یک تیکه متوسط
چکش یک تیکه متوسط
14,400تومان
پارچ دوغاب
پارچ دوغاب
4,050تومان
بیلچه مغنی
بیلچه مغنی
17,000تومان
استانبولی گالوانیزه  54
استانبولی گالوانیزه 54
39,100تومان
استانبولی گالوانیزه  50
استانبولی گالوانیزه 50
36,800تومان