حذف همه

قیمت ابزار بنایی

سطل پلاستیکی
سطل پلاستیکی
24,600تومان
( ابزارهای بنایی )
( ابزارهای بنایی )
0تومان
کمچه طرح موسوی
کمچه طرح موسوی
16,000تومان
کمچه دم گرد
کمچه دم گرد
8,150تومان
کمچه 4 گوش
کمچه 4 گوش
8,150تومان
ملاقه بنایی بزرگ
ملاقه بنایی بزرگ
9,850تومان
ماله کویتی موسوی نمره 32
ماله کویتی موسوی نمره 32
52,500تومان
ماله کویتی موسوی نمره 30
ماله کویتی موسوی نمره 30
50,300تومان
ماله کویتی موسوی نمره 28
ماله کویتی موسوی نمره 28
48,150تومان
ماله پشت بسته کوچک
ماله پشت بسته کوچک
18,500تومان
ماله پشت بسته بزرگ
ماله پشت بسته بزرگ
18,700تومان
ماله بند کشی
ماله بند کشی
10,700تومان
ماله دم گرد ایزوگام
ماله دم گرد ایزوگام
17,650تومان
قرقره متوسط
قرقره متوسط
50,600تومان
قرقره بزرگ البرز
قرقره بزرگ البرز
69,000تومان
سطل فلزی یک تیکه بزرگ
سطل فلزی یک تیکه بزرگ
30,000تومان
سطل فلزی دو تیکه بزرگ 27
سطل فلزی دو تیکه بزرگ 27
37,000تومان
چکش یک تیکه متوسط
چکش یک تیکه متوسط
10,000تومان
پارچ دوغاب
پارچ دوغاب
3,450تومان
بیلچه مغنی
بیلچه مغنی
15,200تومان
استانبولی گالوانیزه  54
استانبولی گالوانیزه 54
39,300تومان
استانبولی گالوانیزه  50
استانبولی گالوانیزه 50
36,000تومان